Historical Irish Corpus
1600 - 1926

Almanack

Title
Almanack
Author(s)
Anaithnid,
Composition Date
1724
Publisher
(B.Á.C.: John Watson, 1724)

Search Texts

Poetry/Prose
1600 1926An ALMANACK an Gaoidheilg Arson Uliana an Tighearna Croisda, 1724.Air Vee an Bissextile or Leap-Year.
Agus O Chrudhadh an Tshaoghail, 5686.
Teagasgaidh
Na Feustaidhe arthios agus nach Narthion; Eirigh agus Luighe na Grein;
Claochlodhadh na Gealaigh, agus na Heclipses, bhuinios leo araon.
Teasbeanadh an tan thionsgnas agus Chrioch nios na Tearmeeh. Agus
thabhairt do Muinteer na Heire an Tairbe mhor ata aige Nasiunaiv eile le
gnoithe do chur air aghaidh do chum Nionad avios avad no aniamchian uadfa
agus le Keart Scrivinse, ata Sampladh air na Hhur fios an so
Ghoidheilg, Acquittances, Discharsee yeneralte, Coinghil Notaighe,
Tiomna deinach, agus Banna.
L. 10


Ata aon La deug agus fithche an Mi January XXXI.
Lahe na Seachduin:
Lahe na Mi.
Eirigh agus Luigh na Greim.
La Nodlue beag, or Circumcision.
1st Dounah jar Epiphany.
2 D jar Epiphany
Naom Pedruic.
3 D jar Epiph.


L. 11


Ata oght La fithche an Mi na February XXIX.
Purga na Oi Muire.
Agatha Sicil Oi & Mr.
Naomh Valentine.
1 La don Hhorras.
1 Dounah in Hhorras.
Naomh Matthias.


L. 12


Ata aon La deug agus fithche an Mi Mharcha XXXI.
David Ard-easbog Menev.
Chad Easbog de Litchfield.
Perp Maurit
3 Dounah in Hhorras.
Gregory Easbog M.
4 Dounah in Hhorras.
Naomh Pedruick.
5 Dounah in Hhorras.
Naomh George.
La Ph. MUIRE.


L. 13


Ata deich La fithche a Mi April XXX.
D. Kask.
1 D. jar Kask.
2 D. jar Kask
Naomh George, Mr.
Naomh Markuis.
3 D. jar Kask.


L. 14


Ata aon La deug agus fithche an A mi na Bealtine XXXI.
PHIL agus JACOB.
Antreas la don Tshamradh.
6 D. jar Kask.
Dunstan Ard-Easbog.
D. kin KISHA.
la Pheil Muire Magdalene.
D. na TRIONAD.


L. 15


Ata deich la fithche an Ami na June XXX.
Boniface Easbog.
1 D. jar Trionad.
Pheil BARNABY,
2 D. jar Trion.
Pheil Alban.
3 D. jar Trion.
Eoin Baiste.
4 D. jar Trion.
Pheil Peadar Abstal


L. 16


Ata aon La deug agus fithche an Ami July XXXI.
5 D. jar Trionad.
6 D. jar Trion.
Suitin
7 D. jar Trion.
la Naomh Semuis.
8 D. jar Trion.


L. 17


Ata aon La deug agus fithche an Mi na August XXXI.
9 D. jar Trion.
10 D. jar Trion.
la Naomh Lauras.
11 D. jar Trion,
12 D. jar Trion.
la fheil Parthalan.
Pheil Aug. B. of Hippo, C.D.
Decoll. Beheading of St. JOHN.
13 D. jar Trion.


L. 18


Ata deich la fithche an Mi na September XXX.
14 D. jar Trion.
Nat. B.V. Muire.
15 D. jar Trion.
16 D. jar Trion.
Feill MATHA Sovisgeal.
17 D. jar Trion.
La feil MICHAEL.


L. 19


Ata aon La deug agus fithche an Mi na October XXXI.
Remig Esbog na Rhemmes.
18 D. jar Trion.
Faith Oi agus Mar.
Feil Denys Areop. Esbog & Mar.
19 D. jar Trion.
Ethelred Oi.
Feil Lucais.
21 D. jar Trion.
Simon agus Jude. Ap. agus Mar.


L. 20


Ata deich La fithche an Mi na November XXX.
Feil an Uile Naomh.
Feil la na Marv.
23 D. jar Trion.
Feil Martin, Esbog agus C.
Britius Esbog.
24 D. jar Trion.
Edmund Righ agus Mar.
Cecilia Oi agus M.
Naomh Andreas Abstal agus Mairt.


L. 21


Ata aon la deug agus fithche an Mi na December XXXI.
Nich Esb. na Myra an Lycia.
Conception na Oi Muire.
Naomh Tomais,
La NODLUE
Feil STEAPHAN.
Feil EON.
Silv. Esb. na Rome,


L. 24


Foirminna do Recetiv, do Yhisheirsiv yheneralte, do Nota ar son Airgid
jasachd, do Vann, do hoil Yheiyhionah no Tiomna.Recet no Acquittance.
YLakka o J.O. imlan diluiachd ata ar konvail an sa ville so triomsa.
M.B.Recet eile.
YLakka o R.D. tri phonta an airgid agus a Maoin an a kuid, no a nimlan
kiosa yli aryavsa, ar son kiosa lei vliana kriochnare la feile Michaile
foi yheire.Recet eile.
Huaris o A.B. tre Lavaiv C.D. chum usaid E.F. Tuarim kuig Phonta agus
deich skillina le na cur sios a Kuintas. Da reir fianis mo Laiv a kuig la
Deug do vi Yesember 1723.


L. 26


Dishershe yeneralte.
AIdvai an Scrivinse a la-ir, go vulimsa B.M. o'phoraste K. an Kuntai
L. air mo hon fein m'eiriv, M'executoriv agus M'administratoriv
niomleis an scrivinso a La-ir, Fuasglaiv, Scaoliv, agus Maeivnis imlan
havirt do C.N. don Phoraste chena, Bantreach, da H'eiriv, H'Executoriv
agus do H'administratoriv, uile jacha, Galtanas, Billav, Bannaiv, Agraiv,
Dliaiv, gniova finail Breavnas, no koir, kuis ar bi eile ata agam, no
dar veadar, liom a vi na heiyhi, o Hosach an taohal, gus La so a la-ir;
da reir Fianuismo laiv an Kerrav La do vi Yhuli, 1723.Nota ar son airgid jasachd.
Huaris Niasachd agus do ylakka o R.K. suim chuig Phonta deich Skilliniv agus
se Peyhinniv, so ha mo Yhalliv do yhiol air as ntra iarraihar, e da reir
fianuis neo laiv an kuige la deig do vi Yhune, 1724.


L. 28


BannBiou ios so ag gach uile yhuine, go vui liomsa B.R. o Phorraste K. Kuntai
L. Barboir, aidvuim go duaris o D.R. o Phorraste L., o Chuntai M.
Buistoir, Keir phonta, Dairgid imlan da reir Dlihe na Heirin, Mar a Kedna
gallaim an Tairgid roivraite do yhiol ar ais, an kuige la deug don Vi
Vai, sfaske teachd, le ria imlan arfon an ni Kedna. Agus tre so Keanglam me
fein, M'eiriov, M'executriov agus M'administratoriv, Diluiyheachd imlan,
yhingvalta yhenav do D.R. roiv-raite, Dexecutoriv, Dadministratoriv, no do
Assigniv ans La, agus aimsir Phuintalta, foi Chanaiv ochd phonta. Da reir
fianuis mo Laiv agus mo heul, an Kerrav la deug do vi yhune, 1723.Foirm uachda no timna deinach.
Is e so uachda agus timna Deinach A.B. o Phorraste D. o Chuntai L.
Goduiv. Air-tus ais-yhoirmmi gach uachda, agus gach Timna, da ndearna
miroiv, so do vi gan vree agus gan tavachd. Mar an keidna do veiriom agus
orduiham, do E.D. o Phorraste N. agus Kuntai L. an meud ferrin ata
agum an Sheilv, vree mo Leigse, - - - - agus ainmuiyham,


L. 30


agus orduiyham R.D. agus E.R. do Phorraste K. agus do Kuntai L. iad
vi na Nexecutoriv ar an uachda agus air an timna yheinach so. Agus gach
maon, agus gach Airnios ata as a chion so, agus ar miacha, agus Dilippiv vi
Diolte, veir mi yhoiv gach maon na nee, ata ais a chion, na fuilich, Mar
ianuis ar so, do veirim so , fo mo Laiv agus Seul an cheud La do Vi
August, 1720. Covarra, sealta, foilse, agus deanta chum vo mo Himna
deinach, an La-hir A.B. C.E. S.R.19 Dawson Street, Dublin 2
D02 HH58 +353 1 676 2570 info@ria.ie
Royal Irish Academy
Cookie Use
Website developed by Niall O'Leary Services